Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Ezen az oldalon a Creative Management Kft. webhosting szolgáltatásainak, domain regisztrációjának és egyéb kapcsolódó szolgáltatásainak általános feltételei találhatók.

 • Alapvető rendelkezések
 • Szolgáltatások leírása
 • Fogalmak meghatározása
 • A Szerződés létrejötte és tárgya
 • A „Webtárhely” szolgáltatás tartalma, a Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 • A Szerződés időtartama és megszűnése
 • A szolgáltatás Ára, fizetési feltételek
 • A szerződő felek felelőssége
 • Szerződő felek közötti kommunikáció
 • Közös rendelkezések
 • Panaszkezelés rendje
 • Szerzői jogok
 • Adatvédelem

Alapvető rendelkezések

 

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (“Elker. tv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  A jelen Szabályzat 2022. December 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 2. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 3. A jelen Szabályzat rendelkezései hatályosak minden, a Felhasználó által megnevezett és felhatalmazott harmadik fél számára, aki a Felhasználó és Szolgáltató között létrejött megállapodás szerint lép fel.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 5. Szolgáltató webtárhely, elektronikus posta, második szintű domain regisztráció, online marketing, webdesign, keresőoptimalizálás és egyéb kapcsolódó, a cégjegyzékben bejegyzett tevékenységi körök szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban külön-külön: „Szolgáltatás“ vagy együttesen: „Szolgáltatások“) nyújtó szolgáltató.
 6. Az ÁSZF tárgya a Szolgáltató és a Felhasználó kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. Az ÁSZF a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
 7. Jelen ÁSZF kizárólag a benne szereplő Szolgáltatások Felhasználó részére történő nyújtására vonatkoznak, és a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött, a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos összes többi írásbeli szerződéses dokumentummal és szóbeli megállapodással együtt a Szolgáltató és Felhasználó közötti kötelezettségi viszony tartalmát határozzák meg.
 8. Jelen ÁSZF-ben meghatározott vagy használt fogalmak és kifejezések alkalmazandók, és azonos jelentéssel bírnak a Szolgáltató és Felhasználó között fennálló, a Szolgáltatásokra vonatkozó összes kötelezettségi viszonyban, ha általánosan kötelező jogszabály vagy a szerződéses felek kifejezett írásbeli megállapodása eltérően nem rendelkezik.
 9. Felhasználó a megrendelt Szolgáltatás árának megfizetésével igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát és a Szolgáltató reklamációkezelési szabályzatát.

 

Szolgáltatások leírása

 

 1. A „Webtárhely“ szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely a Felhasználó számára domainek és tárhelyek üzemeltetését teszi lehetővé a Szolgáltató által üzemeltetett szerveren. A „Webtárhely” szolgáltatás részét általában „Elektronikus posta” szolgáltatás is képezi. Az említett szolgáltatások külön-külön is nyújthatók.
 2. Az „Elektronikus posta“ szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely a Felhasználó számára bizonyos számú e-mail fiók, alias, valamint elektronikus posta átirányítást és elektronikus postához való hozzáférést tesz lehetővé webes felület, POP3 vagy IMAP protokoll segítségével.
 3. Második szintű „Domain regisztráció“ alatt a Szolgáltató azon szolgáltatása értendő, amely a Felhasználó domainhez fűződő tulajdon- vagy használati jogának megszerzésére irányuló műveletek elvégzésén alapul (domain regisztráció a Felhasználó nevében és terhére vagy a Szolgáltató nevében és terhére a Felhasználó elsőbbségi használati jogával).
 4. Az „Online marketing“, „Webdesign“, „Keresőoptimalizálás“ megoldások olyan szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató a Megrendelő vagy Felhasználó egyedi igényei alapján nyújt általában a Megrendelővel, ill. Felhasználóval kötött külön írásbeli szerződés értelmében. Amennyiben nem került sor írásbeli szerződés megkötésére, az ilyen jellegű szerződéses jogviszonyra a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
 5. „Egyéb kapcsolódó szolgáltatások“ alatt elsősorban az üzemeltetés, domain átirányítás szolgáltatások, a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások adminisztrációja illetve egyéb olyan szolgáltatások értendők, melyeket a Szolgáltató nyújt vagy a jövőben nyújtani fog.
 6. Szolgáltató a Szolgáltatásokat saját tudása és műszaki lehetőségei, illetve az alvállalkozói műszaki lehetőségei szerint nyújtja, a Felhasználók számára más szolgáltatókkal fennálló hasonló jogviszonyokban nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó általánosan elismert követelményeknek megfelelő minőségben.

 

Fogalmak meghatározása

 

 1. A Webtárhely, domain regisztráció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés (a továbbiakban: „Szerződés“) olyan szabványosított szerződés, amely alapján a Felhasználó Szolgáltatásokat rendel a Szolgáltatótól. Szerződésnek minősül a Megrendelésként megjelölt, kitöltött és elküldött űrlap is. A Szerződés (Megrendelés) javaslata kitöltetlen űrlap formájában megtalálható és mindenki számára hozzáférhető a Szolgáltató weboldalán, és lehetővé teszi a Felhasználóra és a Szolgáltatásokra vonatkozó adatok kitöltését és kötelező érvényű megrendelését a Szolgáltatónál.
 2. A megbízási szerződés, szervizszerződés, egyedi szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés vagy egyéb szerződés a Szolgáltató és Megrendelő vagy Felhasználó között jön létre külön írásos formában alkotás előállítására vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a Megrendelő vagy Felhasználó egyedi igényei alapján, továbbá azokban az esetekben, amelyekre nem vonatkozik a Webtárhely, domain regisztráció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés. Ha a szerződő felek eltérően nem állapodtak meg, az ilyen szerződés alapján létrejövő szerződéses jogviszonyban a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A jelen ÁSZF-ben használt „Szerződés” fogalom alatt az ÁSZF jelen pontja szerint létrejött szerződés értendő.
 3. Az egyedi megállapodás a Szolgáltatásnyújtás minőségi és mennyiségi paramétereire, valamint azok be nem tartása esetén érvényes szankciókra vonatkozó külön megállapodás; az ilyen jellegű megállapodás megkötésére a Felhasználónak nem áll fenn jogi igénye. Az egyedi megállapodás a megkötés napján a vonatkozó Szerződés elválaszthatatlan részévé válik annak mellékleteként vagy függelékeként.
 4. Az ÁSZF alatt a jelen Általános feltételek értendők, amelyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, amennyiben a szerződő felek erről írásban eltérően nem állapodtak meg.
 5. A Felhasználó olyan természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatóval Szerződés (Megrendelés) alapján szerződéses jogviszonyban áll.
 6. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.
 7. A „World wide web“, „web“ vagy „www“ az Internet forrásai közti mozgást lehetővé tévő megosztott multimédiás hiperszöveges rendszert jelenti. Ha a Felhasználó 2. szintű regisztrált domainnel rendelkezik, a www cím alakja a virtuális www szerver: „www.domainneve.hu“.
 8. Az Internet olyan nyilvános adathálózat, amely lehetővé teszi a hálózat végpontjai közti adatkommunikációs átvitelt, illetve a kommunikáció egyéb formáit.
 9. Korlátlan adatátvitel alatt az Internet hálózatból a Felhasználó domainjére vagy a Felhasználó domainjéről az Internet hálózatba irányuló adatáramlás, valamint a konkrét Felhasználótípus normál felhasználói szabványának megfelelő kapacitású adatáramlás értendő, tekintetbe véve a Szolgáltató lehetőségeit és berendezései folyamatos üzemeltetésének fenntartását.
 10. Warez alatt az illegálisan megszerzett vagy kínált, a szellemi vagy ipari tulajdon (pl. könyv, film, zene) védelmére vonatkozó jogszabály által védett alkotást tartalmazó szoftver vagy adatállomány, szoftver használatát lehetővé tévő illegálisan megszerzett vagy kínált hozzáférési jogosultságok, illetve szoftver vagy egyéb adatok illegális megszerzésére vonatkozó útmutatás értendő.
 11. A Szolgáltatás aktiválása alatt a Szolgáltató olyan művelete értendő, amely által sor kerül a Szolgáltatás funkcionális hozzáférhetővé tételére az Internet hálózat segítségével, és amely a Felhasználó számára lehetővé teszi a Szolgáltatás tényleges használatát.
 12. A Szolgáltatásnyújtás időtartama Szerződés hatálybalépése és megszűnése közti időszakot jelöli.
 13. A Szolgáltatásnyújtás ideiglenes szüneteltetése a Szolgáltató olyan művelete, amely ideiglenesen lehetetlenné teszi a Felhasználó számára a Szolgáltatás használatát a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
 14. Az Ügyfélszolgálat alatt olyan ügyfélszolgálati központ értendő, amely minden Felhasználóval szemben érvényesíti a Szolgáltató Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos összes követelményét és bejelentését, a Felhasználónak műszaki támogatást nyújt, valamint fogadja reklamációit, panaszait, kéréseit és egyéb beadványait.

 

A Szerződés létrejötte és tárgya

 

 1. A Szolgáltatás iránt érdeklődő összes személy jogosult szerződést kötni a Szolgáltatóval az általánosan kötelező jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett.
 2. A Szerződés létrejöhet a Megrendelés kitöltésével és elküldésével a Szolgáltató weboldalán keresztül vagy írásban. A Megrendelés Szolgáltató weboldalán keresztüli kitöltésével és elküldésével létrejött Szerződés a Szolgáltatás megfizetésével lép hatályba a Szolgáltató által kiállított proforma-számla (díjbekérő) alapján, kivéve azt az esetet, amikor a Szolgáltatást díjmentesen nyújtja Szolgáltató.
 3. A Szerződés tárgya a Szolgáltató részéről elsősorban a Felhasználó iránti, lemezterület szolgáltatására vonatkozó kötelezettsége WWW oldal üzemeltetéséhez, elektronikus posta szerver üzemeltetéséhez, második szintű domain nemzeti regisztrátornál való regisztrációjához a Felhasználó nevében és terhére vagy a Szolgáltató nevében és terhére a Felhasználó elsőbbségi használati jogával, továbbá egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához a Felhasználó részére a meghatározott minőségben és egyeztetett terjedelemben a Szerződésben, egyedi megállapodásokban és jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek mellett.
 4. A Szerződés tárgya a Felhasználó részéről a megrendelt Szolgáltatások Árának megfizetésére, a Szerződés és a jelen ÁSZF szerinti jogok érvényesítésére és kötelezettségek betartására vonatkozó kötelezettség.
 5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF.

 

A „Webtárhely” szolgáltatás tartalma, a Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 1. A Szolgáltató a Felhasználó számára lehetővé teszi a szervere és szoftvere használatát virtuális internet szerver üzemeltetéséhez a Szerződésben szereplő terjedelemben. A Szolgáltató szerverei harmadik személy adatközpontjában van elhelyezve illetve a Szolgáltató által nyújtott webtárhely szolgáltatás harmadik személy által üzemeltetett szervereken is lehetséges a Felhasználó által megjelölt régióban. A választható régiókat a Szolgáltató a Felhasználó kérésére felsorolja.
 2. A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a Szolgáltató köteles elsősorban:A Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.Szolgáltató legjobb tudásának megfelelően műszaki segítséget nyújt a szolgáltatások beüzemeléséhez és működőképességének biztosításához. A Szolgáltató által, jelen szerződés keretében nyújtott ügyfélszolgálati tevékenység nem terjed ki a Megrendelő weblapjának és tartalmi elemeinek akár egészben vagy akár részeiben történő elkészítésére, szerveren való elhelyezésére, illetve a Megrendelő által a szerveren elhelyezett anyagokon való bárminemű változtatásra.Szolgáltató jogosult Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások korlátozására, felfüggesztésére Megrendelő egyidejű e-mailben történő értesítésével, amennyiben Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza vagy veszélyezteti (pl. indokolatlan erő-forráshasználat, kéretlen üzleti ill. reklámcélú levelek küldése).Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 14 nappal a tervezett módosítás előtt írásban tájékoztatnia kell Megrendelőt. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a díjbekérőn megjelölt fizetési határidőhöz képest 14 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, és a díjat elektronikus úton küldött felszólítást követően sem fizeti meg a felszólításban szereplő határidőre, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése vagy megszüntetése nem mentesíti Megrendelőt a felfüggesztés vagy megszüntetés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás díjának megfizetése alól. Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Megrendelő megfizetni köteles.A Szolgáltatónak átadott, a Megrendelőtől származó, tárolásra átvett bármilyen információ és adat Szolgáltató általi másolása, bárminemű sokszorosítása, felhasználása – kivéve Megrendelő kifejezett írásos kérését és a szolgáltatások technikai megvalósításából adódó átmeneti vagy biztonsági információtárolást – nem lehetséges.
 3. A Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató jogosult elsősorban:ideiglenesen és előzetes figyelmeztetés nélkül megszakítani a Szolgáltatás nyújtását, amennyiben a Felhasználó megszegte a Szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből kifolyó kötelezettségeit, mindenekelőtt nem fizette meg az egyeztetett Árat annak fizetési határidején belül vagy megszegte a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit mindaddig, amíg a Felhasználó helyre nem hozza a mulasztását;berendezéseiről eltávolítani a Felhasználót és a Felhasználó domainjét érintő összes adatot, amennyiben a Felhasználó ismételten vagy súlyos módon megszegte a Szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből kifolyó kötelezettségeit;ideiglenesen bizonyos határig korlátozni a Felhasználó rendelkezésére bocsátott lemezterületet, átviteli sebességeket vagy a Felhasználó által a Szolgáltató berendezésein végzett egyéb tevékenységeket, amennyiben a Felhasználó tevékenysége által sor kerülne a Szolgáltató berendezés-üzemeltetése folyamatosságának vagy működőképességének, vagy a többi felhasználó tevékenységének veszélyeztetésére vagy jelentős korlátozására;átruházni a szerződési jogokat és kötelezettségeket harmadik személyre az eredeti és új Felhasználó beleegyezésével és együttműködésében a Szolgáltatóval szemben fennálló összes fizetési kötelezettség igazolt teljesítését követően. A szerződési jogok és kötelezettségek jelen rendelkezés szerinti átruházására a Felhasználónak nem áll fenn jogi igénye;bevezetni a Szolgáltatás utólagos védelmi módjait, amennyiben ez szükséges a védelem növelése vagy a Felhasználó védelme érdekében, ha az ilyen védelem bevezetése nem von maga után utólagos pénzügyi költségeket a Felhasználó oldalán vagy amennyiben a Felhasználó az ilyen utólagos költségekkel egyetértett vagy kérte a Szolgáltatás utólagos védelmi módjának bevezetését;módosítani azt az időszakot, amely után a Felhasználónak rendszeresen számlákat (adóbizonylatok) állít ki (a továbbiakban: „elszámolási időszak”);utólagosan kiszámlázni a Szolgáltatás olyan tételeit, melyek műszaki okok vagy a Felhasználó utólagos megrendelése miatt nem volt lehetséges beszámítani a szolgáltatási időszak után kiállított számlába;tájékoztatni a Felhasználót a Szolgáltatást érintő termékekről, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységeiről e-mail útján vagy más megfelelő módon; az ilyen tájékoztatás nem minősül kéretlen levélnek (spam);egyoldalúan módosítani vagy megváltoztatni a Szolgáltatás funkcionális vagy műszaki specifikációját, vagy javítani a felhasználói felületet a Szolgáltatás hozzáféréséhez, amennyiben az ilyen módosítás, változás vagy javítás összhangban van az adott ágazat legújabb szakmai ismereteivel vagy vitathatatlanul hozzájárul a Szolgáltatás használata közbeni felhasználói kényelemhez;indokolt esetekben, elsősorban a Szolgáltatás nyújtására szolgáló műszaki berendezések tervezett karbantartásai, műszaki ellenőrzései, felülvizsgálatai, javításai alkalmával vagy áramszünet, válsághelyzetek, terrortámadások, járványok miatt előzetes figyelmeztetés nélkül megszakítani vagy korlátozni a Szolgáltatás nyújtását, de csak a szükséges időszakra;elutasítani a Szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtását, amennyiben korábban a Szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtása ideiglenesen fel volt függesztve vagy a Szolgáltató illetve az azonos ágazatban tevékenykedő más szolgáltató a kötelezettségek Felhasználó általi ismételt vagy súlyos nem teljesítése miatt elállt a Szerződéstől.
 4. A második szintű „Domain regisztráció” szolgáltatás tartalmaA Szolgáltató felesleges késedelem nélkül biztosítja a domain név regisztrációját és üzemeltetését, feltéve, ha a regisztrációt, regisztráció meghosszabbítást vagy domain üzemeltetést nem gátolja a Felhasználó vagy harmadik személy oldalán fennálló akadály.A domain regisztrációra a Megrendelések Szolgáltató általi fogadásának sorrendje szerint kerül sor. A nemzeti „.hu” domain regisztrációjára az ISZT – a magyar domainek központi nyilvántartójának szabályai vonatkoznak. A Felhasználó ezekkel a szabályokkal köteles megismerkedni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az említett feltételek változásáért, a Nyilvántartó egyéb eljárásáért vagy a Felhasználónak ezzel összefüggésben esetlegesen keletkező utólagos károkért.A választott nemzeti „.hu” domain regisztrációs díjának megfizetésével a Felhasználónak nem jön létre a domain sikeres regisztrációjára vonatkozó igénye. Abban az esetben, ha a Nyilvántartó vagy Szolgáltató oldalán felmerülő okok miatt nem sikerül a domaint sikeresen beregisztrálni, a Felhasználó jogosult más domain regisztrációját vagy a domain regisztráció teljes Árának visszatérítését kérni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a domain sikeres vagy sikertelen regisztrációja következtében vagy azzal közvetlen összefüggésben, a Felhasználó oldalán keletkező károkért vagy elmaradt haszonért.A Szolgáltató a második szintű nemzeti vagy nemzetközi domain regisztrációját az adott domain regisztrációja időpontjában érvényes szabályok alapján valósítja meg. A Szolgáltató a regisztrációt a Felhasználó által a domain regisztrációért fizetett összeg Szolgáltató számlájára történő jóváírását követően valósítja meg. A domain regisztrációs díjait a Szolgáltató weboldalán található Árjegyzék tartalmazza.A domain sikeres regisztrációja után fizetett díj vissza nem téríthető. A domain a Szolgáltató Webtárhely szolgáltatásának Felhasználó általi megszüntetését követően is az előfizetett időszak alatt a Felhasználó nevére marad regisztrálva, illetve ha a domain a Szolgáltatóra volt regisztrálva a Felhasználó elsőbbségi használati jogával, abban az esetben a Szolgáltató nevére.A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy harmadik személyek névszervereinek működőképességéért és beállításáért, sem a Felhasználó által hibásan elvégzett műszaki beállításért. A jogi személy kereskedelemi nevéhez illetve megnevezéséhez, vagy védjegyekhez fűződő tulajdonjogok Felhasználó általi megszegéséért, illetve a Felhasználó általi törvényszegésért olyan domain nevek vagy címjegyzék nevek használata miatt, amelyek más jogosult birtokosok kereskedelmi nevei vagy védjegyei, a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget. Ez a felelősség teljes mértékben a Felhasználóé.Harmadik személy általi vita keletkezése esetén olyan domain névre vonatkozóan, amely a Szolgáltató nevében és terhére volt regisztrálva a Felhasználó elsőbbségi használati jogával, a Felhasználó e-mailben vagy telefonon kerül figyelmeztetésre a harmadik személy jogainak lehetséges megsértésére kapcsán. Amennyiben a Felhasználó a harmadik személy jogainak megsértésére vonatkozó figyelmeztetést követő 3 napon belül nem kéri a domain saját nevére való átregisztrálását vagy amennyiben a Felhasználó az ismert elérhetőségeken nem érhető el, a Szolgáltató a vita elkerülése érdekedében jogosult lemondani a domainről a harmadik személy javára. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználónak ez által okozott károkért vagy elmaradt haszonért.Amennyiben a Felhasználó nem kéri a domain név  átregisztrációját a saját nevére a figyelmeztetést követő 3 napon belül, vagy amennyiben a Felhasználó az általa megadott elérhetőségeken az Ügyfélfiók felületen keresztül nem érhető el, ez úgy értelmeződik, hogy a Felhasználó lemondott a domainhez fűződő elsődleges használati jogáról és a Szolgáltató jogosult:
  a harmadik személlyel bíróságon kívüli megegyezést kötni, vagy
  lemondani a domainről a harmadik személy javára, vagyis átregisztrálni a domain a harmadik személyre, aki felmutatta a domainre való jogosultságát, vagy
  átregisztrálni a domaint harmadik félre saját belátása szerint, vagy
  más intézkedéseket foganatosítani, hogy a domainnel kapcsolatban a Szolgáltatót ne érje kár.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szolgáltató jogosult bármilyen intézkedést foganatosítani annak érdekében, hogy meggátolja saját számára káresemény bekövetkezését a domain névvel kapcsolatos harmadik fél általi lehetséges jogok megsértése miatt, és elkerülje a bírósági eljárást. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználónak az ÁSZF ezen pontjában rögzített eljárás alapján való intézkedése miatt okozott károkért vagy elmaradt haszonért.
 6. A Szolgáltató jogosult elutasítani a saját nevére vagy a Felhasználó nevére történő domain regisztrációt abban az esetben, ha tudomást szerez arról, hogy a domain neve azonos valamely harmadik személy kereskedelmi nevével, megnevezésével vagy védjegyével.
 7. A Felhasználó jogai és kötelezettségei, Megállapodott Szolgáltatások használata
  A Felhasználó jogosult elsősorban:
  használni a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek mellett, amely használatot más Felhasználó, harmadik személy vagy a Szolgáltató semmilyen módon nem zavarhatja;
  kérni az Ár arányos részének visszatérítését a Szolgáltatásnyújtás Szolgáltató által okozott szüneteltetése után, mely összeg visszatérítését a Felhasználó a Szolgáltatótól legkésőbb a Szolgáltatásnyújtás szüneteltetését követő egy hónapon belül kéri, vagy jogosult kérni a Szolgáltatásnyújtás 1 nappal való meghosszabbítását a Szolgáltatás minden, a Szolgáltató vagy alvállalkozója által okozott, több mint 5 percig tartó szüneteltetése után, amennyiben eltérően nem állapodtak meg;
  érvényeivel és észrevételeivel az ügyfélszolgálathoz fordulni;
  tetszőleges domaint választani a Szolgáltató kínálatából vagy a szabad domainekből a domain regisztráció megfelelő szabályaival összhangban;
  közvetíteni a Szolgáltatást harmadik személyek számára kizárólag a Szolgáltatóval kötött külön írásos megállapodás alapján;
  teljes körű és valós információkat nyújtani a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások minőségét és stabilitását befolyásolható tényekről, mégpedig megfelelő időelőnyben, amennyiben az ilyen információnyújtás a körülményekre és viszonyokra tekintettel lehetséges és várható;
  a rendelkezésre bocsátott területet és FTP hozzáférést kizárólag a www oldal elhelyezése, ill. frissítése céljából használni;
 8. A Felhasználó kötelezettségei:
  A Felhasználó nem tárolhat a Szolgáltató eszközein:
  erotikus és pornográf anyagot (szöveg, képek, videók stb.); nemzetiségi, faji vagy etnikai intoleranciára ösztönző, fasizmust, kommunizmust vagy más hasonló ideológiákat propagáló tartalmat;
  warez-t tartalmazó, warez-re átirányító vagy hasonló szerverekre hivatkozó adatokat;
  download szervereket;
  illegálisan megszerzett szoftvert harmadik személyek részére történő továbbértékesítés vagy rendelkezésre bocsátás céljából;
  chat szervereket;
  kéretlen posta (ún. spam) küldésére irányuló szervereket;
  az adatbázis rendszereket túlterhelő szervereket;
  mértéktelen mennyiségű zene- és filmállományt (mp3, mpeg, avi) tartalmazó szervereket;
  a hálózatot rendkívül terhelő szervereket;
  szerzői jogokat vagy egyéb szellemi tulajdonjogokat sértő szervereket;
  a fentiekben szereplő kategóriák bármelyikébe sorolható bármilyen szervert;
  az Európai Unió törvényeit vagy a jó erkölcsöt bármilyen más módon sértő adatokat.
  az előzőekkel ellentétes magatartása miatt a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások használatában Szolgáltató korlátozhatja. Ezen korlátozás következtében történt esetleges, a Megrendelő érdekkörébe eső károkozásért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel;
  megfizetni a nyújtott Szolgáltatás Árát, valamint a Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos összes díjat a Szerződés és az Árjegyzék szerint, mégpedig a Szolgáltató által kiállított és elektronikus úton kézbesített proforma-számla (díjbekérő) alapján;
  a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat tilos harmadik személy rendelkezésére bocsátania a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül;
  a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt értesíteni az Ügyfélszolgálatot vagy a Szolgáltató által az adott Szolgáltatáshoz Interneten rendelkezésre bocsátott felhasználói web felület segítségével (a továbbiakban: „Szolgáltatás adminisztrációs felülete”)a Kapcsolattartási név változását, mégpedig legkésőbb a változást követő 30 napon belül; az azonosító adatok és számlázási adatok összes változását, mégpedig legkésőbb az ilyen változást követő 30 napon belül;
  késedelem nélkül jelenteni a Szolgáltatónak a Felhasználó által ismert összes olyan tényt, amely hátrányosan befolyásolhatná a Szolgáltató Szolgáltatásnyújtását;
  az FTP területet és az átviteli sebességeket olyan egyéb adatok tárolására, archiválására esetleg mentésére használni, amelyek nem függnek össze a Felhasználó www oldalával, esetleg a Felhasználók közötti adatátvitelre szolgáló területként;
  a Szolgáltatásokat nem szabad olyan módon használnia, amely a többi Felhasználót aránytalanul korlátozná az adott Szolgáltatások használatában, vagy más módon korlátozná a Szolgáltatót;
  a Szolgáltatásokat a hatályos törvényekkel, a Szerződéssel, valamint a Szolgáltató esetleges utasításaival vagy útmutatásaival összhangban használni.
 9. Felmondási jog
  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a megrendelés során Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.
 10. Szolgáltatás módosítása
  A Felhasználó bármikor jogosult kérni a Szolgáltatótól a Szolgáltatás módosítását, bővítését vagy szűkítését, amennyiben nem egyszeri Szolgáltatásról van szó, amelynek teljesítése már megtörtént. A Szolgáltató köteles a kérelmének haladéktalanul, legkésőbb a következő elszámolási időszak kezdetéig eleget tenni, amennyiben ennek nincsenek semmilyen műszaki, technológiai vagy jogi akadályai és amennyiben a Felhasználó minden, a Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségét teljesítette.
  A Szerződés vagy a Megrendelés bármilyen módosítása vagy kiegészítése a Szolgáltató weboldalán leadott új Megrendeléssel, az Ügyfélszolgálaton keresztül vagy írásban valósítható meg.
  A Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni az ÁSZF-et és az árakat. Az árak változásáról a Felhasználót csak áremelkedés esetén szükséges tájékoztatni 14 nappal korábban.

A Szerződés időtartama és megszűnése

 

 1. Jelen szerződés az aláírás (Megrendelés) napján lép érvénybe, határozatlan időre, amennyiben a szerződő felek eltérően nem állapodtak meg.
 2. A szerződő felek bármikor felmondhatják a szerződést indoklás nélkül. A felmondás csak írásban történhet, a felmondási idő 30 nap.
 3. Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik szerződő fél elmulasztja jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. A felmondás nem mentesíti egyik felet sem a felmondáskor fennálló kötelezettségei alól.
 4. Felhasználó a szerződéskötést követő 30 napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést, ebben az esetben Szolgáltató köteles visszafizetni a teljes befizetett szolgáltatási díjat.

A szolgáltatás Ára, fizetési feltételek

 

 1. A Szolgáltatás Árai a Felhasználónak a weboldalon feltüntetett árak szerint kerülnek kiszámlázásra. A Szolgáltató az előre meghatározott és közzétett feltételek alapján eldöntheti, hogy a feltételeket teljesítő Felhasználónak a Szolgáltatás részét vagy az összes Szolgáltatást bizonyos ideig kedvezményes áron vagy díjmentesen nyújtja.
 2. A Szolgáltató jogosult megváltoztatni az ár összegét és az árképzési szabályokat. A Szolgáltató 14 nappal korábban köteles értesíteni a Felhasználót az összes áremelésről.
 3. A számla fizetési határideje a Felhasználó részére a számlán vagy díjbekérőn szereplő határidő, amennyiben a felek eltérően nem állapodtak meg.
 4. A Felhasználó a Szolgáltatás összes díját átutalással (illetve azok aktuális elérhetőségétől függően) bankkártyás fizetési módok használatával köteles teljesíteni a Szolgáltató bankszámlájára, mégpedig a számlán vagy díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül, ha a szerződő felek eltérően nem állapodtak meg. A költség elszámolásra alkalmas számla a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírás napján kerül kiállításra és minősül teljesítettnek, ellenkező esetben a Felhasználó késedelembe esik.
 5. A Szolgáltató jogosult minden késedelmes nap után a Szolgáltatás árának 0,1 %-át szerződéses késedelmi kamatként kiszámlázni a Felhasználónak.
 6. A Felhasználó jogosult az ár arányos részének visszatérítésére a Szolgáltatásnyújtás Szolgáltató által okozott szüneteltetési idejére vonatkozóan. A Felhasználó az ár arányos részének visszatérítését a Szolgáltatótól legkésőbb a Szolgáltatás szüneteltetésétől számított három hónapon belül kérheti. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás szüneteltetésére akár csak részben is a Felhasználó hibájából vagy gondatlanságából került sor, a Felhasználó az Ár arányos részének visszatérítésére a mulasztása mértékétől függően jogosult. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás szüneteltetését teljes mértékben a Felhasználó okozta, a Felhasználó nem igényelheti vissza az Ár semmilyen részét.
 7. Az Ár visszatérítendő része az elszámolási időszak adott időszakai hosszának egész órákra felfelé kerekített összegével szorzott havidíj része. A Szolgáltató az Ár arányos részének visszatérítése helyett meghosszabbíthatja a Szolgáltatás előfizetett időszakát a Felhasználó számára, mégpedig 1 nappal a Szolgáltatások Szolgáltató vagy alvállalkozói által okozott minden, 5 percet meghaladó szüneteltetése után, amennyiben a szüneteltetés az adott elszámolási időszakban a Szolgáltatásnyújtás teljes idejének 0,4 %-át meghaladó ideig tartott.
 8. A Felhasználó köteles teljesíteni az összes kiszámlázott összeget abban az esetben is, ha a Szolgáltatást a Felhasználótól eltérő személyek használták. A Szolgáltatás Felhasználótól eltérő személyek általi jogosulatlan használata esetén a Felhasználó köteles teljesíteni az összes, Szolgáltató által kiszámlázott összeget mindaddig, amíg a Szolgáltató le nem állítja a Szolgáltatás nyújtását a Felhasználó Szolgáltatással való visszaélésre vonatkozó bejelentése alapján.
 9. Felhasználó kijelenti, hogy a díjbekérő kiegyenlítését követően a Szolgáltató által kiállított, a Felhasználó e-mail címére küldött a jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja.
 10. Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.
 11. Cégünk szolgáltatásait a weboldalon keresztül bankkártyás fizetéssel is kifizetheti. A tranzakció maga, beleértve a bankkártya adatok megadását is, a külsős szolgáltató biztonságos platformján keresztül történik, ahová a fizetési opció kiválasztását követően oldalunk esetleg átirányítja Önt.
 12. Jelenleg az alábbi szolgáltatók nyújtják a bankkártyás fizetési szolgáltatást:
  Stripe (https://stripe.com/en-hu)
 13. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Creative Management Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A.) adatkezelő által a www.cmhost.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Stripe Payments Europe, Ltd., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, számlázási cím.
 14. A bankkártyás vásárlási lehetőség kiválasztásával az Előfizető elfogadja, hogy bankkártya adatait és az fizetési adatok között esetleg személyes adatnak minősülő adatokat a fenti szolgáltatók kezelik, szigorú biztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Cégünk kizárólag a sikeres tranzakció tényéről kap visszajelzést, a bankkártya és egyéb fizetéshez szükséges adatokhoz nem fér hozzá, azokat nem ismeri meg és nem is tárolja. Ennek megfelelően az adatok biztonságáért és a fizetés sikerességért Cégünk nem vállal felelősséget, továbbá fenntartja a jogot, hogy az Előfizetők előzetes értesítése mellett más szolgáltató fizetési megoldására váltson a jövőben.
 15. Automata bankkártyás fizetés, azaz a bankkártyás fizetésnél az úgynevezett „automata meghosszabbítás” kiválasztása esetén Előfizető az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az előfizetési díjjal megterhelje.
 16. Az Automata bankkártyás fizetéshez való hozzájárulás és a regisztrált bankkártya bármikor törölhető az Online ügyfélfiók felületen.
 17. Automata bankkártyás fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 1 nappal kerül levonásra. Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Szolgáltató legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a bankkártyás fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után Szolgáltató felfüggeszti a bankkártya további terhelését.
 18. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Stripe által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen rendszerben (http://clients.cmhost.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.
 19. Figyelem: a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (Stripe) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
 20. Amennyiben Cégünk csupán magyar nyelvű ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújt az Előfizetőnek (tehát az Előfizető nem Cégünknél rendelte meg a szolgáltatást), az ügyfélszolgálati működéssel kapcsolatos bankkártyás fizetés esetén az Előfizető a szolgáltatója által igénybe vett fizetési felületre lesz átirányítva a Cégünk által használt megoldás helyett. Cégünk ilyen esetben sem kezel vagy tárol bankkártya adatokat.

A szerződő felek felelőssége

 

 1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások tárgyát nem képezi a Felhasználó weboldalainak tartalmi ellenőrzése. A Szolgáltató nem felel a weboldalak tartalmáért, melyet a Felhasználó a Szolgáltató jelen ÁSZF szerint nyújtott Szolgáltatásai alapján tett hozzáférhetővé és közzé. A Felhasználó nem felel a Szolgáltató tevékenységéért, amennyiben ezen tevékenység nem a Felhasználó kérésére, utasítására vagy érdekében volt megvalósítva. Az ilyen kérés vagy utasítás írásban, elektronikus úton tehető meg a Szolgáltatás adminisztrációs felületén keresztül, illetve e-mailben, telefonon vagy hasonló igazolható módon.
 2. A Szolgáltatás nem teljesítésével okozott esetleges kár esetén a Szolgáltató kiegyenlítheti azt, illetve csökkentheti a kár összegével azonos értékű Szolgáltatás nyújtásával, maximum a Szolgáltatás időszakos díjának, a kiesés idejére számított értékével.
 3. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatásnyújtás Szerződés, Megrendelés vagy ÁSZF szerinti szüneteltetése miatt a Felhasználó vagy harmadik személyek oldalán keletkezett károkért vagy elmaradt haszonért.
 4. A Szolgáltató nem felel a Felhasználónak harmadik személy által okozott kárért, aki erőszakosan, illetve a Felhasználó alkalmazásaiban vagy beállításaiban lévő hibák kihasználásával behatolt a Felhasználó weboldalára és kárt okozott vagy lemásolta, megváltoztatta, illetve törölte a Felhasználó tárolt adatait.
 5. A Szolgáltató nem felel az olyan harmadik személy által okozott kárért sem, aki a Szolgáltató hibáján kívül jogosulatlan hozzáférést szerez a számítógépes rendszerhez, más információhordozóhoz vagy annak részéhez és számítógépes adatok feltöltésével, továbbításával, károsításával, törlésével, minőségük csökkentésével, megváltoztatásával vagy visszatartásával akadályozza a számítógépes rendszer működőképességét vagy hiteltelen adatokat hoz létre azzal a szándékkal, hogy hiteleseknek legyenek minősítve vagy jogi célokra hiteles adatokként legyenek kezelve, még abban az esetben sem, ha az ilyen eljárás a Büntető törvénykönyv szerint nem minősül bűncselekménynek.
 6. A szerződő fél köteles az igazolt kárt megtéríteni az igazolást követő 30 naptári napon belül, mégpedig készpénz nélküli átutalással a másik szerződő fél bankszámlájára, amennyiben a szerződő felek eltérően nem állapodnak meg.

Szerződő felek közötti kommunikáció

 

 1. A szerződő felek közötti kommunikáció elsősorban elektronikus úton történik (megrendelések, módosítási kérelmek, fizetési igazolások, aktivációs információk, előlegszámlák küldése stb.).
 2. A valamely szerződő fél bármilyen jogi igénye érvényesítésének alapjául szolgáló tényeket érintő bejelentéseket a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon szükséges megtenni, a másik szerződő fél számára igazoltan bejelentve vagy írásban kézbesítve. Az általános informatív bejelentések a másik szerződő félnek szóban vagy telefonon is bejelenthetők. A konfigurációs felület minden esetben a Szolgáltató weboldalán keresztül érhető el.
 3. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen vagy elavult adatok miatt keletkező Szolgáltatás szüneteltetésért vagy egyéb kockázatokért (pl. az előlegszámla kézbesíthetetlensége a helytelenül beállított vagy nem létező kapcsolattartási e-mail címre). A kapcsolattartási e-mail címnek működőképesnek és a Felhasználó által rendszeresen ellenőrizettnek kell lennie.

Közös rendelkezések

 

 1. A Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit a Szerződés (Megrendelés) és jelen ÁSZF szabályozza.
 2. A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép érvénybe és hatályba, kivéve, ha a Szerződés eltérően rendelkezik.
 3. Szétválaszthatóság. A Szerződés vagy az ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nincs befolyással a Szerződés vagy az ÁSZF bármely más rendelkezésének érvényességére, amennyiben ezen rendelkezés elválasztható. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy szükség esetén az érvénytelen rendelkezéseket felesleges késedelem nélkül olyan rendelkezéssel váltják fel, amely tartalmával és céljával a legjobban közelít az érvénytelen rendelkezés céljához.
 4. A Szerződés teljessége. A Szerződés a szerződő felek közötti teljes megállapodást jelenti a Szerződés tárgyának értelmében és felváltja az összes korábbi szóbeli vagy írásbeli, azonos Szolgáltatást érintő megállapodást, ígéretet, bejelentést vagy garanciát, amennyiben a szerződő felek írásban eltérően nem állapodtak meg.
 5. Szerződés és ÁSZF közötti viszony. Abban az esetben, ha a szerződő felek közötti, Szerződésben (Megrendelésben) szereplő megállapodások ellenkeznek az ÁSZF rendelkezéseivel, a Szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató írásbeli Szerződést kötnek, jogaikat és kötelezettségeiket a jelen ÁSZF csak olyan terjedelemben szabályozza, amely a szerződésben nincs eltérően szabályozva.

Panaszkezelés rendje

 

 1. Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a support@cmhost.hu email címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
 3. Az írásbeli panaszt cégünk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. A Felhasználó a vonatkozó jogszabályok keretein belül el nem intézett panaszával az alábbi fórumokhoz fordulhat:
  Panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a hatályos jogszabályok értelmében a kormányhivatal.
  A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
  A Szolgáltató székhelye szerinti területi fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei: :
  VJH Műszaki Engedélyezési,Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.
  Levelezési cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.
  Központi telefonszám: +36 88 550 510
  E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.huPanasza esetén lehetősége van a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján alternatív vitarendezési fórumként – fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti – békéltető testülethez fordulni:
  A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
  A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
  VESZPRÉM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
  Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
  Telefonszáma: +36 88 814 121
  Honlap címe: https://bekeltetesveszprem.hu/
  E-mail cím: bekeltet.testulet@bkik.hu
  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elérhetőségei:
  Cím:1015 Budapest, Ostrom utca 23-25
  Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 75
  Telefon: 06-1-457-7100
  E-mail: info@nmhh.hu
 5. A Felhasználó polgári jogi igényét a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt is rendezheti.

Szerzői jogok

 

 1. Miután a cmhost.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a cmhost.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 2. A cmhost.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 4. Tilos a cmhost.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a cmhost.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 40.000 Ft, illetve szavanként bruttó 50.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatvédelem

 

 1. A természetes személy Felhasználó a Szerződés aláírásával vagy a Megrendelés elküldésével igazolja, hogy az általa megadott személyes adatok (így különösen: keresztnév, vezetéknév, lakóhely, e-mail cím, telefonszám, domain regisztráció esetében a születési dátum és az azonosító okmány száma) pontosak és a valóságnak megfelelnek. A fenti személyes adatok feldolgozásának jogalapja, hogy a személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen a Felhasználó által kötött Szerződés teljesítéséhez, illetve az Ügyfél kérésére a Szerződés megkötése előtti intézkedések végrehajtásához, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: “GDPR”) 6. cikk. 1. bek. b) pontja értelmében. A személyes adatok feldolgozásának célja a személyes adatoknak a Szolgáltató részéről történő begyűjtése, tárolása és feldolgozása, és azok felhasználása számlázási célok, domain regisztráció és a megrendelt és nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos egyéb feladatok érdekében, ideértve a Felhasználóval való későbbi kommunikációt is (reklamáció, a szerződéstől való elállás, stb.), valamint a Szolgáltató saját marketing céljai, a Szolgáltatásnyújtás , termékekről szóló információk küldése érdekében. A felhatalmazás kiterjed az akár elektronikus eszközök útján küldött kommunikációra is (e-mail, sms, telemarketing). A Felhasználó polgári jogi felelősséggel tartozik az általa nyújtott pontatlan vagy lejárt személyes adatok felhasználásából eredő károkért.
 2. A Szolgáltató, a jelen ÁSZF 17.1. pontjában feltüntetett lejárt és a jelen ÁSZF 17.1. pontjában feltüntetett jogalappal nem összeegyeztethető személyes adatokat, csak abban az esetben dolgozhatja fel, ha ehhez a Felhasználó önkéntesen előzetes jóváhagyását adja, az előre meghatározott célokra, hatályra, mértékre és időszakra. A Felhasználó jogosult a jóváhagyását bármikor írásban visszavonni. A jóváhagyás visszavonása a Szolgáltatónak történő kézbesítés napjától hatályos.
 3. A Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatokat nem használja fel és nem szolgáltatja ki a megrendelt Szolgáltatás üzemeltetéséhez és annak működésének biztosításához szükséges mértéken túl. A személyes adatokat nem szolgáltathatják ki harmadik személyeknek, kivéve azokat a termékeket, amelyek esetében ez a korábban feltüntetett módon egyértelműen szükséges. Ilyen esetben azonban a Szolgáltató köteles a harmadik személlyel kötött szerződéses viszony keretében megállapodni a személyes adatok védelméről az érvényes jogszabályokkal, főleg az Info tv.-vel összhangban, és egyben a Szerződésben köteles tájékoztatni a Felhasználót, hogy a személyes adatok harmadik félnek történő továbbítása elengedhetetlenül szükséges a Szerződés teljesítéséhez, ellenkező esetben a Szolgáltatásnyújtása nem lehetséges. E célból elengedhetetlenül szükséges, hogy a Szolgáltató megszerezze a Felhasználó jóváhagyását.
 4. Az érvényes jogszabályok értelmében a személyes adatok védelme minden személyes adatra kiterjed.
 5. A Szolgáltató nem jogosult a Felhasználó internetes felületének módosítására, és nem jogosult a Felhasználó elektronikus postájának megtekintésére vagy mentésére, kivéve a Felhasználó számára Megrendelés alapján végzett rendszeres biztonsági mentési tevékenységet.
 6. A Szolgáltató vállalja, hogy mindent megtesz a Felhasználó személyes adatainak legmagasabb szintű biztonságának elérése érdekében, valamint biztosítja a Felhasználó minden adatfájljait, adatbázis fájljait és postai fájljait azok elvesztése, sérülése vagy megsemmisítése ellen.
 7. A Szolgáltató a Felhasználó ügyfelei tekintetében a GDPR 28. cikke alapján Adatfeldolgozónak minősül. Az Adatfeldolgozó tekintetében a Szolgáltató és a Felhasználó között megkötött Szerződés az alábbiakra terjed ki:
 8. A Szolgáltató az adatok feldolgozására, a Felhasználó előzetes külön írásos engedélye nélkül nem bízhat meg további Adatfeldolgozót. Abban az esetben, ha a Felhasználó ehhez írásban hozzájárul, a Szolgáltató és az adatfeldolgozó közötti szerződés vagy más jogviszony keretében a személyes adatokat a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelő védelem illeti meg, de a Felhasználóval szemben a Szolgáltató felelős, amennyiben az adatfeldolgozó nem teljesíti a személyes adatvédelmet érintő kötelességeit.
 9. A Szolgáltató köteles az adatfeldolgozást kizárólag a Szolgáltatásnyújtás céljaira végezni.
 10. A Szolgáltató a személyes adatok feldolgozását a közötte és a Felhasználó között megkötött Szerződés teljes fennállása során végzi.
 11. A Szolgáltató a személyes adatokat ugyanolyan mértékben dolgozza fel, mint a Felhasználó.
 12. Az érintett személyek a Felhasználó ügyfelei.
 13. A Szolgáltató a személyes adatokkal kapcsolatban kizárólag olyan feldolgozási műveletek végrehajtására jogosult, melyek elengedhetetlenül szükségesek a feldolgozás céljaira, így különösen: megszerzés, begyűjtés, tárolás és megsemmisítés.
 14. A Szolgáltató köteles a személyes adatokat kizárólag olyan mértékben feldolgozni, amely a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges, az ÁSZF jelen cikkében feltüntetett feltételekkel összhangban van, illetve amennyiben erről a Felhasználó írásban rendelkezett, így abban az esetben is, ha személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekbe történő továbbításáról van szó. Ha a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása külön előírás vagy nemzetközi szerződés alapján történik, amely Magyarországra vonatkozóan kötelező érvényű, a Szolgáltató az ilyen továbbítás során köteles értesíteni a Felhasználót erről a követelményről a személyes adatok feldolgozása előtt, ha Magyarország számára kötelező érvényű külön előírás vagy nemzetközi szerződés az ilyen bejelentést közérdekből nem tiltja.
 15. A Szolgáltató köteles a személyes adatokat védeni, azok sérülése, megsemmisítése, elvesztése, módosítása, illetéktelen hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal ellen, valamint bármilyen más nem engedélyezett feldolgozási módszerekkel szemben.
 16. A Szolgáltató kijelenti, hogy garantálja a személyes adatfeldolgozás biztonságát, miközben a Felhasználó a továbbított személyes adatok, főleg véletlen vagy törvényellenes megsemmisítése, elvesztése, módosítása vagy jogosulatlan kiadása, jogosulatlan tárolása vagy egyéb módon történő feldolgozása elleni védelme céljából hozott technikai és szervezési intézkedések elfogadása során, figyelembe vette a személyes adatok jellegét, terjedelmét, kontextusát és a feldolgozási célját, valamint azokat a kockázatokat, melyek megszeghetik a személyes adatvédelem biztonságát és azok komolyságát.
 17. A Szolgáltató nem adhatja ki a személyes adatokat harmadik személyeknek, a személyes adatokat nem használhatja a megállapodott feldolgozási célon kívüli más célokra, azokat nem használhatja fel saját érdekében, vagy harmadik személyek javára, és a személyes adatokat nem kezelheti az ÁSZF jelen cikkével ellentétesen.
 18. A Szolgáltató és alkalmazottai kötelesek a felhasználó ügyfeleivel kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelni. A személyes adatokat nem használhatják saját szükségleteikre, azokat nem hozhatják nyilvánosságra, nem szolgáltathatják ki és nem tehetik hozzáférhetővé. Jelen titoktartást kötelesek betartani a Szerződés érvényességének és hatályának lejárta után is. A Szolgáltató felelősséggel tartozik azért, hogy a személyes adatokat az alkalmazottai, és más általuk megbízott személyek, esetleg külső munkatársak is bizalmasan kezeljék.
 19. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a begyűjtött személyes adatok, a Felhasználó ügyfeleinek azonosítását lehetővé tevő formában, kizárólag a feldolgozási cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges ideig kerüljenek feldolgozásra.
 20. A Szolgáltató köteles együttműködni a Felhasználóval, a Felhasználó számára együttműködést nyújtani a Felhasználó kötelességeinek betartásához, melyek a Felhasználó ügyfeleinek kérelmeire történő reagálást érintik, a GDPR III. fejezete szerinti jogaik gyakorlása során, köteles minden esetben értesíteni a Felhasználót minden írásos hozzáférési kérelemről, melyeket a Szolgáltatónak a Felhasználó a GDPR, valamint a személyes adatok védelméről és további jogszabályok kiegészítéséről és módosításáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: “Infotv.”) szerinti kötelességeivel és más kapcsolódó előírásokkal összefüggésben.
 21. A Szolgáltató köteles együttműködni és minden együttműködést biztosítani a Felhasználó számára a GDPR 32. – 36. cikk rendelkezései szerinti kötelességek betartásában, éspedig:
  biztosítani a feldolgozás biztonságát;
  bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak („NAIH”) és az érintett személyeknek, ha ez szükséges, a személyes adatok védelmének bárminemű megszegését;
  szükség esetén személyes adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni, mely a feldolgozás hatását vizsgálja a személyes adatok védelmével kapcsolatban;
  konzultálni a NAIH-al, bárminemű feldolgozás megkezdése előtt, ha a személyes adatvédelmi hatásvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a feldolgozás nagyfokú kockázatot jelenthet abban az esetben, ha a Felhasználó nem hozza meg a kockázat mérsékléséhez szükséges intézkedéseket.
 22. A Szolgáltató köteles a Felhasználó számára minden olyan információt átadni, melyek a GDPR 28. cikkének rendelkezéseiben meghatározott kötelességek teljesítésének igazolásához szükségesek, és köteles együttműködni a Felhasználóval a személyes adatvédelmi audit során, és a Felhasználó vagy a Felhasználó által megbízott auditor részéről történő ellenőrzés során.
 23. A Szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni a Felhasználónak, ha Szolgáltató véleménye szerint, a Felhasználó által kiadott utasítások bármelyike megszegte a kötelező érvényű külön előírásokat vagy nemzetközi szerződéseket, melyek a személyes adatvédelemre vonatkoznak.
 24. A Szolgáltató a Szerződés érvényességének és hatályának lejártát követően, köteles a Felhasználó határozata alapján, kitörölni a személyes adatokat, vagy a személyes adatokat visszaadni a Felhasználónak, kitörölni a létező másolatokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak, ha külön előírások nemzetközi szerződések nem követelik meg e személyes adatok tárolását.
 25. A Szolgáltató a GDPR 17. cikkével összhangban bejelenti a Felhasználónak, mint érintett személynek, az alábbi információkat:
  A Szolgáltató azonosító adatai:
  Név: Creative Management Kft.
  Székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A., Magyarország
  Cégjegyzékszám: 01-09-381419;
  a Szolgáltató az alábbi e-mail címen: support@cmhost.hu vagy a következő telefonszámon: +36 88 878 240 érhető el;
  A felelős személy kapcsolattartási adatai: Gál Zoltán, support@cmhost.hu.
  A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja a jelen cikk 17.1. pontjában került feltüntetésre;
  A személyes adatok jegyzéke a jelen cikk 17.1. pontjában olvasható;
 26. Különleges esetekben, ha a Szolgáltató szolgáltatásnyújtásához elengedhetetlenül szükséges a személyes adatok harmadik személynek történő továbbítása, vagy azok harmadik országokban történő átadása, a Szolgáltató e tényekről tájékoztatja a Felhasználót.
 27. A Szolgáltató a Szolgáltatásnyújtás teljes időtartama alatt tárolja a személyes adatokat.
 28. A Felhasználó jogosult hozzáférést kérni az érintett személyt érintő személyes adatokhoz, jogosult a személyes adatok javítását kérni, jogosult a személyes adatok törlésére, vagy a személyes adatok korlátozására, megtagadhatja a személyes adatok feldolgozását, valamint a személyes adatok hordozhatóságát.
 29. Ha a Felhasználónál felmerül a személyes adatok jogosulatlan feldolgozásának gyanúja, a NAIH-hoz indítványt nyújthat be személyes adatvédelmi eljárás megkezdésére, a hatályos jogszabályok alapján.
 30. Az ÁSZF 17.1. pontban feltüntetett személyes adatok Felhasználó általi átadása szükséges a Szerződés megkötéséhez és a Szolgáltatások nyújtásához.
 31. Információk az érintett személy – Felhasználó jogairól:
  A személyes adatokat szolgáltató személyt (érintett személy – Felhasználó) a GDPR 15. – 22. és a 34. cikk rendelkezései értelmében az alábbi jogok illetik meg:
 32. Személyes adatokhoz való hozzáférési jog a GDPR 15. cikke alapján: Az érintett személy jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett személy jogosult hozzáférést kapni a személyes adatokhoz és az ÁSZF 17. 8. pontban feltüntetett információkhoz.
 33. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján: Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 34. A személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján: Az érintett személy jogosult arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az érintett személy érvényesítette a törléshez való jogát, ha:
  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték,
  az érintett személy visszavonja a személyes adatkezelés alapját képező jóváhagyását, és a személyes adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  az érintett személy tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett személy megtiltja személyes adatainak közvetlen marketing célokra történő feldolgozását,
  a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  a törlés oka a GDPR, az Infotv., külön előírás vagy Magyarország számára kötelező érvényű nemzetközi szerződés szerinti kötelesség teljesítése,
  a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 35. A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján: Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  az adatkezelés jogellenes, az érintett személy ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez,
  az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem került, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett személy jogos indokaival szemben. A Szolgáltató az érintett személyt, akinek kérésére a személyes adatainak kezelését korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja.
 36. A GDPR 19. cikke alapján a Szolgáltató, ha ezt az érintett személy kéri, köteles tájékoztatni az érintett személyt a címzettekről, akiket a Szolgáltató tájékoztatott a személyes adatok helyesbítéséről, a személyes adatok törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról.
 37. A személyes adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke alapján: Az érintett személy jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik üzemeltetőnek átadja.
 38. A tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján: Az érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű feladat végrehajtásához szükséges kezelése ellen, vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, beleértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 39. A GDPR 22. cikke alapján az érintett személy jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 40. A GDPR 34. cikke alapján az érintett személy jogosult arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassa az adatvédelmi incidensről, ha ez valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyes jogaira nézve.
 41. Információk nyújtása az érintett személynek
 42. A Szolgáltató köteles az érintett személy kérésére információkat nyújtani az érintett személy számára a GDPR 17. cikke alapján és tájékoztatnia kell őt a GDPR 15. – 22. és 34. cikk alapján, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Az információkat köteles levél változatban vagy e-mail formában átadni, általában ugyanolyan formában, mint amilyenben a kérelmet benyújtották. Ha ezt az érintett személy kéri, a Szolgáltató szóban is átadhatja az információkat, ha az érintett személy a személyazonosságát más módon igazolja. A Szolgáltató a GDPR 15. – 22. cikk szerinti jogok érvényesítésénél köteles együttműködni az érintett személlyel.
 43. A Szolgáltató az 1. pont szerinti információkat köteles az érintett személynek átadni a kérelem kézbesítésétől számított egy hónapon belül. A feltüntetett határidőt a Szolgáltató indokolt esetben, a kérelmek teljességére és számára való tekintettel, további két hónappal meghosszabbíthatja, éspedig ismételten is. A Szolgáltató köteles minden ilyen hosszabbításról tájékoztatni az érintett személyt, a kérelem kézbesítésétől számított egy hónapon belül, a határidő hosszabbításának okaival együtt.
 44. Az 1. pont szerinti információkat a Szolgáltató díjmentesen nyújtja.
 45. Ha az érintett személy kérelme láthatóan megalapozatlan vagy nem megfelelő, főleg annak ismétlődő jellege miatt, a Szolgáltató ehhez mérten kérhet díjat, mely magában foglalja az információk nyújtásának adminisztratív költségeit, vagy a tájékoztatás adminisztratív költségeit magában foglaló díjat, illetve a szükséges intézkedés megvalósításának adminisztratív költségeit magában foglaló díjat, vagy elutasíthatja a kérelem szerinti eljárást.
 46. Az érintett személy jogainak korlátozása Az érintett személy jogainak a GDPR 23. cikk és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban történő korlátozásáról a Szolgáltató tájékoztatja az érintett személyt, ha ez nem veszélyezteti a korlátozás célját. Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://cmhost.hu/adatkezelesi-tajekoztato/